O czasopiśmie

Kwartalnik naukowy – Prawo Mediów Elektronicznych (PME)

Czasopismo naukowe „Prawo Mediów Elektronicznych” (PME) wydawane jest przez Uniwersytet Wrocławski od 2010 r, jako kontynuacja e-Biuletynu Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. Artykuły opublikowane w czasopiśmie są również dostępne w SIP Legalis. PME jest recenzowanym czasopismem, które publikuje oryginalne artykuły z zakresu prawa nowych technologii. Wszystkie zgłaszane do nas artykuły powinny dotyczyć zjawisk związanych z prawem nowych lub rozwijających się technologi, zarówno  w zakresie prawa prywatnego, jak i publicznego, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, informatyzacji postępowań sądowych i administracyjnych, informatyzacji rejestrów publicznych, prawa karnego i innych. Przedmiotem publikacji mogą być również artykuły na temat szeroko pojętych nowoczesnych technologii, jeśli artykuł taki zostanie dopuszczony przez Radę Programową lub Redaktora Naczelnego.

Redakcja

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz redakcji: dr Rafał Skibicki, Uniwersytet Wrocławski
Członek redakcji: mgr Agata Jałowiecka, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci:

prof. habil. dr Vytautas Nekrošius, Vilnius University
dr hab. prof. nadzw. UMK Andrzej Adamski
prof. Zsolt Balogh, Corvinus University
dr hab. prof. UŁ Sławomir Cieślak
dr hab. prof. nadzw. Kinga Flaga-Gieruszyńska, USz
prof. dr hab. Jacek Górecki, UŚ
prof. em. dr Wolfgang Kilian, University of Hannover
prof. dr hab. Ryszard Markiewicz, UJ
dr hab. Marek Świerczyński, UKSW
prof. Richard Warner Ph.D, Chicago – Kent College of Law
dr hab. prof. nadz. UŚ Kazimierz Zgryzek

Rada programowa:

Przewodniczący: dr hab. Wojciech Wiewiórowski, Uniwersytet Gdański, EIOD
r.pr. Włodzimierz Chróścik

sędzia Jacek Czaja, NSA
adw. Rafał Dębowski
dr hab. prof. nadzw. UWr Włodzimierz Gromski
prof. dr hab. Ryszard Jaworski, UWr
adw. Xawery Konarski
prof. Avv. Michele Angelo Lupoi, University of Bologna
prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. nadzw. INP PAN
prof. dr hab. Grażyna Szpor
prof. dr Andreas Wiebe, University of Goettingen
prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, UWr
dr hab. Dariusz Szostek, prof. nazdw. UŚ
dr hab. Piotr Stec, prof. nadzw. UO
dr hab. Radim Polcak, Uniwersytet w Brnie
dr hab. Svietlana Fursa, Taras Shevchenko National University of Kyiv
dr hab. Marlena Jankowska, prof. nadzw. UŚ
dr hab. Joanna Studzińskia, prof. ALK
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz